La coral
Els nostres Estatuts
Règim intern
El director
El nostre repertori

CORAL MARENY
REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

Els Estatuts de la CORAL MARENY preveuen com a facultat de l’Assemblea General l’aprovació d’un Reglament de règim interior que concreti les normes i altres aspectes organitzatius que requereix el funcionament d’una coral, com a entitat legalment constituïda i com a grup humà de treball i de relació fonamentals per al desenvolupament de les seves activitats.

1. ESTRUCTURA DE LA CORAL
En Joaquim Miranda i Pérez és el director musical de la CORAL MARENY des del seu començament i, per tant, és el director fundador de la CORAL.
1.1. La composició òptima de la coral requereix vetllar per el màxim  equilibri entre cordes.
1.2. Per ingressar com a cantaire a la CORAL MARENY cal tenir entre 16 i 50 anys.
1.3. La selecció de nous cantaires la fa el director musical, que pot requerir l’ajut de l’equip musical, que considerarà les condicions tècniques de cada aspirant.
1.4. Una vegada feta la selecció del nou cantaire, el cap de corda corresponent l’informarà dels requeriments fonamentals per ingressar a la Coral i li donarà el suport necessari per facilitar la seva integració.
1.5. L’admissió és provisional durant tres mesos o dotze assajos, com a període d’adaptació al funcionament intern de la Coral.
1.6. Acabat aquest període provisional, la Junta decideix la incorporació definitiva del nou cantaire.
1.7. El nou cantaire ha de facilitar les seves dades personals al seu cap de corda, que les farà arribar al secretari, per confeccionar la fitxa corresponent.
1.8. Els caps de corda controlaran l’assistència dels cantaires als assajos i concerts de la Coral. Transmetran la informació al secretari, que en farà una estadística i la presentarà a la Junta i a l’Assemblea anual de la Coral. Es replantejarà la continuïtat del cantaire que falti a més de 6 assajos en un curs, sense justificació raonable.
1.9. Els cantaires podran demanar excedència, per un període de temps determinat, quan per raons personals ho considerin convenient.

2. GESTIÓ DE LA CORAL
2.1. Els Estatuts oficials de la Coral defineixen el seu règim jurídic, i és aquest reglament el que, en el marc d’aquest règim, regula el seu funcionament.
2.2. L’organisme sobirà de la Coral és l’Assemblea General.
2.3. La Junta Directiva és l’òrgan de gestió de l’Assemblea. La formen: el president, el secretari, el tresorer, els caps de corda i vocals, així com el director i sots director musical. Es reuneix periòdicament en sessió oberta per a tots els cantaires; s’informarà sempre a tota la Coral dels acords presos en cada reunió.
2.4. Són funcions del cap de corda:
2.4.1. Assistit a les reunions de la Junta.
2.4.2. En relació amb els cantaires de la seva corda:
2.4.2.1. Donar la benvinguda i posar al corrent als nous cantaires dels costums de la Coral i del seu Reglament de règim interior.
2.4.2.2. Comunicar-los els avisos, canvis, etc., que es produeixin, sovint de caràcter urgent, i en general facilitar-los tota la informació que necessitin.
2.4.2.3. Interessar-se pel cantaire que no s’ha presentat a un assaig o concert i no ho ha comunicat. Si la causa pot tenir interès general, cal indicar-ho al president i al director abans que a la resta de la Coral.
2.4.2.4. Controlar l’assistència. Comunicar al secretari les absències, segons l’art.1.8 del Reglament. Al final de curs comunicar a cada cantaire i a la Junta les faltes d’assistència.
2.4.2.5. Avisar el director musical i el president quan en alguna activitat hi falti molta gent de la seva corda.
2.5. Són funcions de l’equip musical:
2.5.1. L’equip musical està format pel director, el sots director i el directors auxiliars de cada corda, així com per aquells associats amb coneixements musicals que, a proposta del director musical, mereixin el vist-i-plau de l’Assemblea General.
2.5.2. Recau en l’equip musical el funcionament del assajos per cordes, les sessions de tècnica vocal, i les altres activitats musicals complementàries, així com la suplència del director o sots director en el assajos que ho requereixin.
2.5.3. És competència de l’equip musical: la programació del treball de cada curs, els assajos, la recerca de noves partitures, la preparació i direcció dels concerts, la determinació dels assajos extres, la col·laboració amb altres corals o conjunts instrumentals, l’assistència a concerts d’interès especial, etc., i tot allò que faci referència als aspectes musicals i/o artístics, i al manteniment de la línia tècnica de la Coral.
2.6.  Són funcions del president:
2.6.1 Coordinar les activitats internes i externes de la Coral. Juntament amb el director, és la persona que té cura del bon funcionament de la Coral.
2.6.2. Presidir i conduir, junt amb el director, les reunions de la Junta i l’Assemblea de la Coral.
2.6.3. Coordinar les tasques a fer que no són estrictament musicals. Preveure i organitzar les diferents activitats de la Coral: concerts, sortides, intercanvis ...
2.6.4. Rebre suggeriments, aportacions, queixes ... dels cantaires i transmetre-les al director i a la Junta. Comunicar als cantaires els punts tractats en les reunions de la Junta, les novetats, etc.
2.6.5. Representar la CORAL MARENY en les relacions exteriors: institucions (Ajuntament, FCEC) altres corals, etc.
2.6.6. Tenir signatura registrada a l’entitat bancària on hi ha el compte de la Coral, junt amb la del tresorer, registre al qual es renunciarà en deixar el càrrec.
2.7. Són funcions del secretari:
2.7.1. Mantenir l’arxiu de documents de la Coral.
2.7.2. Ajudar el president, facilitant-li els documents que necessiti, siguin de l’arxiu de la Coral o de nova creació.
2.7.3. Redactar les actes de les reunions de Junta Directiva i de les Assemblees de la Coral.
2.7.4. Mantenir el dia les dades de cada cantaire. Fer-ne una llista amb nom i telèfons i repartir-la a cada cantaire a principi de curs.
2.7.6. Elaborar i firmar certificats que la Coral necessiti o que sol·liciti algun dels seus membres.
2.7.7. Fer una estadística de l’assistència dels cantaires, que presentarà a la Junta de la Coral.
2.8. Són funcions del tresorer:
2.8.1. Portar la comptabilitat de la Coral anotant les despeses i els cobraments per tenir el comptes al dia.
2.8.2. Cobrar les quotes anuals als cantaires, els concerts remunerats i pagar el solistes, músics, etc. Quan s’escaigui.
2.8.3. Arxivar els justificants corresponents a nom de la CORAL MARENY, per poder-los presentar a les auditories.
2.8.4. Tramitar la documentació necessària per rebre les subvencions de les administracions.
2.8.5. En iniciar l’exercici del càrrec registrar la signatura a l’entitat bancària on hi ha el compte de la Coral, registre al qual renunciarà en deixar el càrrec.
2.9. Són funcions del carpeter:
2.9.1. Mantenir l’ordre de les partitures d’acord amb el criteri que s’hagi establert.
2.9.2. Fer còpies addicionals de les partitures quan s’escaigui.
2.9.3. Retirar i substituir, si cal, les partitures deteriorades.
2.9.4. Portar al dia l’índex de l’arxiu.
2.9.5. Preparar les partitures que calgui distribuir abans dels concerts i dels assaigs.
2.9.6. Per al desenvolupament d’aquestes funcions el carpeter demanarà la col·laboració d’altres cantaires.

3. ELECCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
3.1. La durada de tots el càrrecs electes de la Junta és de quatre anys, amb possible reelecció. El mandat del president serà fins un màxim de vuit anys.
Tal com preveuen el Estatuts, la renovació de membres de la Junta Directiva es farà parcialment cada dos anys.
3.2. Elecció del president i membres de la junta:
3.2.1. Quinze dies abans de l’Assemblea, s’obrirà un període de presentació de candidats als diferents càrrecs de la Junta que siguin objecte de renovació. Aquests candidats hauran de ser presentats a la Junta Directiva sortint per qualsevol soci de la Coral en nom propi o per un grup de socis que proposin un o més candidats. A l’Assemblea General es procedirà a l’elecció dels nous càrrecs de la Junta. Podran votar tots el socis presents a l’Assemblea i els que hagin delegat expressament el seu vot per escrit en algun soci present.
3.2.1.1. La Junta confeccionarà una llista en què constaran tots el candidats, agrupats per ordre alfabètic, per al càrrec al qual optes. A la llista hi constaran els diferents càrrecs començant per president, i seguint per secretari, tresorer, i vocals. En el cas que no hi hagi prou candidats per cobrir els càrrecs de la Junta, el president podrà fer una proposta que serà votada en la mateixa Assemblea.
3.2.1.2. Si alguna de les persones proposades vol retirar-se podrà fer-ho fins al moment de començar les votacions.
3.2.2. La mesa, constituïda pel membre de la Coral de més edat, el més jove i el secretari, portarà un registre del nom de cadascuna de les persones que votin.
3.2.3. En acabar les votacions la mesa procedirà a l’obertura pública de l’urna i al recompte de vots, que s’aniran anotant a la pissarra al costat del nom de cada candidat de la llista.
3.2.4. Per el càrrec de president, si hi hagués un candidat votat per majoria absoluta ( la meitat més u dels vots emesos), aquest resultaria escollit directament.
3.2.4.1. Si no hi hagués majoria absoluta, es procedirà a una segona ronda, en que es votaria una llista constituïda per les dues persones que haguessin resultat més votades en la primera ronda. En aquesta ronda de votacions, l’elecció es farà per majoria simple.
3.2.5. Per a la resta de càrrecs de la Junta, quedaran elegits els candidats que obtinguin més vots favorables.
3.2.6. En el cas que hi hagués una candidatura única, es procediria a votar SI o NO, i es decidiria el resultat per majoria simple.
3.2.7. En el cas que no hi hagués consens, la Junta funcionarà sense president fins a la propera Assemblea.
3.3. Elecció dels caps de corda: els proposaran els membres de cada corda, abans de l’Assemblea General, i figuraran com a vocals en la llista confeccionada per la Junta.

4. FUNCIONAMENT DELS ASSAJOS
4.1. L’assistència i participació als assajos és obligatòria per a tots el components de la Coral.
La impossibilitat d’assistència cal comunicar-la amb la màxima antelació al cap de corda, així com posar-s’hi en contacte l’endemà de l’assaig per a rebre informació d’allò que s’ha fet o acordat en aquell assaig.
4.2. Els comportaments irregulars d’assistència seran comunicats pels caps de corda a la Junta; en cada cas s’estudiaran les mesures a prendre, que es comunicaran a l’interessat pel president i el cap de corda.
4.3. L’assaig setmanal habitual serà de dues hores.
4.4. Es convocaran amb antelació assajos extres quan el director i l’equip musical ho creguin oportú.
4.5. Abans de cada assaig normal o extra, el director musical haurà comunicat al carpeter les partitures que preveu necessàries, perquè les pugui preparar i lliurar als cantaires en començar l’assaig.

5. CONCERTS
5.1. L’assistència als concerts és obligatòria. Si un cantaire no hi pot assistir ho farà saber al seu cap de corda.
5.2. Cap nou cantaire podrà participar en un concert fins que el director ho consideri oportú.
5.3. No es pot cantar en un concert havent faltat a dos assajos immediats anteriors, encara que l’absència s’hagi produït per causa justificada.
5.4. Els dos punts anteriors hauran de ser controlats pels caps de corda. El director musical pot autoritzar l’excepció a aquesta normativa, si ho considera oportú.
5.5. Les condicions tècniques i econòmiques de cada concert hauran de ser estudiades per la Junta; un cop acceptades, aquest farà la proposta a la resta de la Coral, com a mínim un mes abans. A partir de la seva confirmació és responsabilitat del president la realització del concert en les condicions acordades.

6. AVALUACIÓ DE LA TRAJECTÒRIA DE LA CORAL
6.1. Al final o començament de curs hi haurà una trobada de tota la Coral en Assemblea, on es farà una valoració del curs acabat i un projecte global per al proper.
6.2. Cada any es redactarà una memòria de les activitats de la Coral corresponents a l’any anterior.
6.3. Cada any es presentarà a l’Assemblea General un resum de l’estat de comptes de la Coral.

 

 

Vilassar de Dalt, 22 de febrer del 2003

 

 

Francesc i Benet Artigues 22, Vilassar de Dalt. (08339) ----- Correu electrònic: coralmareny@coralmareny.com